tìm từ bất kỳ, như là swoll:

tingling chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?