tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
1. The clitoris
2. The anus
3. The glans
4. The taint
5. The vagina
She touched my tingly part and I came.
viết bởi lickedy split 11 Tháng bảy, 2009