tìm từ bất kỳ, như là swag:

tiny town with the biker bar chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?