tìm từ bất kỳ, như là wcw:

tiny town with the biker bar chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?