Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:

tits & ass chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?