tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
someone that is hot, thin, and smart
the girl was a tittleywink
viết bởi Anonymous 29 Tháng năm, 2003