tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:

tl;dgi chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?