tìm từ bất kỳ, như là darude - sandstorm:

to be better than chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?