tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

to be natelibraryschool chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?