tìm từ bất kỳ, như là yeet:

to be sexified chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?