tìm từ bất kỳ, như là wyd:

to dislike chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?