tìm từ bất kỳ, như là lemonparty:

to go galt chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?