tìm từ bất kỳ, như là jamflex:

to make an idiot out of chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?