Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là queef:

to need to apply deoderant chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?