tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:

to peck - put your han in a kirate chop position chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?