tìm từ bất kỳ, như là rockabilly girl:

to play the guitar chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?