tìm từ bất kỳ, như là smh:

to plead the 5th manment chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?