tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

to pull a homer chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?