tìm từ bất kỳ, như là hipster:

to stand still chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?