tìm từ bất kỳ, như là fleek:

to the extent of knowing it inside out chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?