tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
a loose stool with no lumps that is a light tan color and has a strong, offensive odor.
viết bởi Dickie Moist 06 Tháng mười một, 2003