tìm từ bất kỳ, như là rimming:

tombstone teeth tearing pork chops to shreds chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?