tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Deep throat blowjob.
Damn ! That girl gives the best tonsil teasers..
viết bởi IceMan88 21 Tháng một, 2003