tìm từ bất kỳ, như là fleek:

too broke chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?