tìm từ bất kỳ, như là smh:

too long, didn't read chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?