tìm từ bất kỳ, như là yeet:

too hungry chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?