Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là alabama hot pocket:

top down rims spinning chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?