tìm từ bất kỳ, như là space monkey:

top down rims spinning chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?