tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
n. obese dirty woman v. to wipe ass. adj. something powerful
n. Sarah n'est qu'une torche.
v. Je me torche.
adj. Wow, ça torche en crisse!
viết bởi Dominator 06 Tháng năm, 2004