tìm từ bất kỳ, như là tbt:

touch my junk chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?