tìm từ bất kỳ, như là wyd:

tough penguin chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?