tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
hypnotically pert buttocks!!

tight buttocks that TAKE NO PRISONERS!!
that judy has GOT herself a butt!! -you: yeah! tough talking tocks!!

i seed me some tough talking tocks, and about shot some 'cream'!!
viết bởi michael foolsley 07 Tháng năm, 2011