tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
The Japanese version of the American Lexus GS series.
A: Yo man, I just got an Aristo shipped to America!
B: Never heard of it.
A: It's what we call in America the Lexus GS.
viết bởi esoterik 01 Tháng tám, 2005