tìm từ bất kỳ, như là thot:

traditional beauty chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?