tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Georgia Caroline is dominating trash wang.
Earl: You are so trash wangin'
Me:Trash Wang for life
viết bởi Urban Dictionary 728292739202 27 Tháng hai, 2014