tìm từ bất kỳ, như là guncle:

tree mammals chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?