tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
1.
the tightest fuckin clique eva. jucicy j, project pat, frayser boy, kupsta knicca, crunchy blac, and the illest rapper alive: T-ROCK (reppin ATL)
guy 1: damn them niggas was bumpin that three 6 at that party last night.
guy 2: yah man that shit bump!
viết bởi Ben Joseph 06 Tháng năm, 2005