tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

triple triangle effect theory chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?