tìm từ bất kỳ, như là cunt:

truth is out there chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?