tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:

try again chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?