tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
That Shit Will Happen
guy1"my date stood my up"
guy2"tswh dude"
viết bởi redneck 19 Tháng ba, 2004