tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
Texting shorthand. "Talk to you in an unspecified amount of time"
Joey: Ttyl. I may be busy later.
Marty: kk. Ttyiauaot.
viết bởi kangaroo113 13 Tháng tám, 2013