tìm từ bất kỳ, như là sounding:

tucker carlson aka t. boytie chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?