tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

turbo-d'd chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?