tìm từ bất kỳ, như là timebomb:

turn tail and run chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?