tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Noun: Someone who likes to get turnt; someone who turns up regularly
That guy is such a turnter! He turns up every night!
viết bởi mladle 15 Tháng mười, 2013