tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
When your not sure if it's a turtle or a tortoise.
I think that's a turtis in that there pond.
viết bởi KFCequai 21 Tháng mười, 2013