tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
dudes who like to use backward smilies!!!
<@Eh^Tuxebux> :o!
<@Eh^Tuxebux> :D!
viết bởi TinySweet 13 Tháng năm, 2004