tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Mandatory twisting of a URL
Sure try a twURL.
viết bởi Hercolena Oliver 28 Tháng tám, 2008