tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
This is the term for those text acronyms such as: LOL, LMAO, WTF, etc.
I don't understand this Tweenspeak!
viết bởi john von diesel 17 Tháng mười, 2013