tìm từ bất kỳ, như là half chub:
 
1.
the composite integer between twenty-six and twenty-eight
-What's 9,085,716 divided by 336,508?

-tewnty-seven
viết bởi The Mad Mathmatician 19 Tháng bảy, 2005