tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
the best motherfuckin blog on tumblr.
About youtubers, supernatural, sherlock, and sometimes cats.
Lots of misha collins
"What are you doing?"
"Stalking twerkdan. I'm on page 776"
viết bởi tumblr user81718 22 Tháng mười hai, 2013